07 Sep 2022

Vòng duyệt thư mời tại Canberra : 30/08/2022

Australian Capital Territory (ACT) có một số vị trí đề cử cố định có sẵn mỗi tháng (tỷ lệ với phân bổ hạn ngạch hàng năm). Vòng duyệt thư mời xếp hạng cao nhất trong mỗi ngành nghề đã được mời nộp đơn đề cử ACT. Việc cắt giảm lựa chọn phụ thuộc vào phân bổ hàng tháng còn lại, ngày và thời gian gửi Thư mời, giới hạn ngành nghề và nhu cầu. Nhu cầu về ngành nghề càng lớn, thứ hạng của điểm duyệt thư mời càng cao.

Điểm xếp hạng tối thiểu chỉ là một dấu hiệu chứ không đảm bảo một lời mời đã được đưa ra. Thư mời sẽ không được phát hành nếu bạn có một ứng dụng đang hoạt động trong hệ thống; hoặc nếu bạn đã nhận được đề cử ACT trước đó.

Yêu cầu thông tin xếp hạng: Lời mời không được đảm bảo sẽ không trả lời các yêu cầu về thông tin xếp hạng hoặc khả năng nhận được lời mời. Matrix sẽ không được ưu tiên hoặc đưa ra lời mời dựa trên hoàn cảnh cá nhân. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, ngày hết hạn visa hoặc sự thay đổi trong hoàn cảnh.

Canberra residents

Vòng duyệt thư mời đề cử Chủ doanh nghiệp nhỏ
Đề cử 190: 1 lời mời
Điểm matrix tối thiểu 190: 95
Đề cử 491 – lời mời
491 điểm Matrix tối thiểu: –

Matrix đề cử 457/482 người có visa

Đề cử 190: 5 lời mời
Đề cử 491: – lời mời

Matrix đề cử các ngành nghề kỹ năng quan trọng

Đề cử 190: 33 lời mời
Đề cửu 491: 73 lời mời

Ứng viên ở ngoài Úc

Matrix đề cử Kĩ năng tay nghề
Đề cử 190: 12 lời mời
Đề cử 491: 132 lời mời