05 Aug 2022

Visa Du học Úc – Hương Trần

Chúc mừng Hương đã được cấp visa du học

Thị thực thay đổi từ Thị thực sau tốt nghiệp 485 thành Thị thực sinh viên

Visa được cấp ngay sau khi thi xong chỉ trong vài giờ

Hồ sơ chuyển từ Visa 485 sang Visa du học là hồ sơ cần chuẩn bị kỹ càng vì cần giải trình lý do phải tiếp tục học sau khi tốt nghiệp gần 2 năm tại Úc.